Avís legal
1. Informació general del portal

Aquest és l’espai a internet de l’Associació Ona Mediterrània.  En aquest espai, l’usuari podrà trobar continguts informatius, culturals  i d’entreteniment adreçats a diferents col·lectius de la societat.

La utilització del Portal implica l’acceptació de cada una de les condicions incloses en aquest avís legal, per tant, és necessari llegir-lo atentament. També hi ha alguns serveis oferts en aquest Portal sotmesos a unes condicions particulars pròpies que complementen les contingudes en aquest avís legal, i en conseqüència és convenient llegir-les i acceptar-les prèviament.

2. Propietat intel.lectual

Els drets de propietat intel·lectual, els seu codis font, disseny, estructura de navegació, bases de dades i els diferents elements que contenen són de titularitat d’Ona Mediterrània i, per tant, li correspon a ella l’exercici exclusiu dels drets d’explotació en qualsevol forma i, en especial, dels drets de reproducció, de distribució, de comunicació pública i de transformació.

Les informacions difoses a la pàgina són de titularitat d’Ona Mediterrània, com també dels seus autors i tenen la consideració d’obres protegides de conformitat amb les disposicions del Reial decret 1/1996, del 12 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de propietat intel·lectual, i també se’ls apliquen els tractats internacionals subscrits en aquest camp.

En aquest avís no es fa cap cessió de drets a favor de l’usuari en relació a cap dels elements integrants de la web o dels continguts i serveis personals. Per tant, en queda prohibida la còpia, la comunicació pública, la distribució, la comercialització o qualsevol altra activitat amb una finalitat o ús públic que es pugi realitzar amb els continguts de les seves pàgines web, si no es compta amb un consentiment exprés de la CCMA o de les empreses del seu grups titulars dels drets.

3. Condicions d’accés

3.1 Caràcter gratuït de l’accés i utilització dels Portals

L’accés als  serveis als que es pot accedir és gratuït per als usuaris, excepte en aquells en els que s’hagi de pagar alguna contraprestació en la forma que es determina en les condicions de contractació de cada servei.

En tot moment s’oferirà informació detallada de les modalitats de subscripció o de pagament i l’usuari haurà de llegir i acceptar les condicions generals i particulars de contractació per utilitzar aquest tipus de serveis. En tot moment es facilitarà un mitjà de contacte per resoldre els dubtes i les incidències que puguin aparèixer en cada moment.

3.2 Registre d’usuari

Generalment, la utilització dels serveis no exigeix la subscripció o el registre previ dels usuaris. De tota manera, hi ha accions, com ara la de fer-se soci, en què és necessari emplenar uns camps d’informació personal. Aquest registre es farà de la manera que s’indiqui expressament en el servei i les dades es tractaran únicament amb les finalitats i amb les garanties indicades en els avisos dels formularis.

Ona Mediterrània,  vetllant en tot moment pels principis que regula la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, només recapta de manera obligatòria les dades imprescindibles per oferir els serveis del portal i garanteix en tot moment les mesures adequades per aconseguir la seguretat i la integritat previstes legalment per a cada tipus de fitxer.

Tota la informació i les dades de caràcter personal que l’usuari faciliti en els formularis per a fer-se soci haurà de ser pròpia i certa. L’usuari serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que faci i dels perjudicis que causi a l’associació o a tercers per la informació que faciliti.

Ona Mediterrània tractarà les dades d’acord amb la legislació vigent en cada moment garantint la confidencialitat i l’exercici dels drets dels usuaris subscrits a cada servei.

3.3 Menors d’edat

Per fer ús d’aquests serveis els menors de 14 anys hauran d’obtenir el permís dels seus pares, tutors o representants legals.

Com que internet fa possible l’accés a continguts que poden no ser apropiats per als menors, s’informa que hi ha mecanismes i en particular programes informàtics de filtratge i de bloqueig, que permeten limitar els continguts disponibles.

Es recomana als pares, tutors i representants legals a que consultin en tot moment les condicions de participació en els portals, programes, concursos, etc. ja que allà es troba la informació detallada de cada acció. En cap cas, recaptarà informació de dades relatives a la situació econòmica o la intimitat dels membres de la família i que en cap cas se cediran dades relatives als menors fora de la gestió pròpia de les accions especialment dissenyades per a aquest col·lectiu.

3.4 Continguts

En cas que les informacions procedeixin de fonts externes, se’n farà constar la procedència, el mitjà o qualsevol altra informació relativa al seu origen.

L’usuari es compromet a utilitzar els serveis i la informació facilitada a la web sota els criteris de la bona fe i respectant, en tot cas, els principis d’ús generalment acceptats sense contravenir l’ordre públic i la legislació vigent.

Els continguts generats  es basen en els grans principis periodístics de veracitat, rigor, imparcialitat i independència que guien l’elaboració i la difusió de continguts informatius. A l’hora fa explícit el compromís de les persones que hi treballen amb els valors i objectius que l’Assemblea d’Ona Mediterrània hagi fixat.

3.5 Xarxes socials

Els programes de les emissores de ràdio i la pròpia ràdio tenen presència a les principals xarxes socials amb les seves pàgines oficials de programes, informatius, etc….

En cada una de les xarxes informa de temes relacionats amb la cadena i també inclou determinats continguts de titularitat pròpia. El fet de publicar determinada informació en una xarxa social no suposa que es concedeixi una llicència d’ús il·limitada per a l’esmentat contingut, sinó que l’usuari haurà d’utilitzar l’esmentada informació i continguts d’acord amb la legislació vigent i les normes de participació de la xarxa.

 • Subscripcions a butlletinsLa subscripció a butlletins per part dels usuaris és voluntària i suposarà l’acceptació de les condicions de subministrament d’informació o de continguts. El fet de donar-se d’alta en aquests serveis comporta l’autorització a lOna Mediterrània per a aquest tipus de comunicacions. Segons el que estableix la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de la societat de la informació i del comerç electrònic, en el moment que l’usuari desitgi no rebre més aquest tipus de comunicacions, caldrà que ens n’informi amb els mecanismes que el Portal posarà al seu abast en cada comunicació.
 • Comunicacions comercials via correu electrònicHi ha la possibilitat que s’utilitzi les adreces de correu electrònic de la butlleta de soci per enviar informació relacionada amb Ona Mediterrània i les seves empreses o entitats col·laboradores. En aquest cas, aquestes comunicacions sempre estaran consentides i autoritzades segons el que estableix la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la societat de la informació i comerç electrònic, excepte en aquells casos en els que hagi existit una relació contractual prèvia (Disposició Final Primera de la Llei General de Telecomunicacions).
4. Usos permesos

S’autoritza la visualització, la impressió i la descàrrega parcial del contingut del Portal només si es compleixen les condicions següents:

 • 1. Que aquests usos siguin compatibles amb les finalitats d’Ona Mediterrània.
 • 2. Que es faci només per obtenir la informació per a l’ús personal i privat. Se’n prohibeix expressament la utilització amb finalitats comercials o per a la seva distribució, comunicació pública, transformació o descompilació.
 • 3. Que cap dels continguts relacionats amb el Portal siguin modificats de cap manera.
 • 4. Que cap gràfic, icona o imatge de la web sigui utilitzat, copiat o distribuït separadament del text o de la resta de les imatges que l’acompanyen.

5. Reserves de domini

Ona Mediterrània reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat d’avís previ, modificacions i actualitzacions de la informació continguda al Portal, de la configuració i de la presentació d’aquesta i de les condicions d’accés. Per tant, es recomana als usuaris que consultin assíduament les condicions que es determinen el present avís.

6. Responsabilitats

1. Exempció de responsabilitats per continguts: Des del Portal es pot tenir accés tant a continguts propis d’Ona Mediterrània com a informacions i continguts subministrats per tercers. En aquest cas, Ona Mediterrània no controla aquests continguts ni garanteix l’existència de virus en la descàrrega de la informació; en conseqüència, Ona Mediterrània no serà responsable dels danys i perjudicis que ocasionalment es puguin produir en aquest supòsit..

 • El Portal també posa a disposició dels usuaris dispositius tècnics d’enllaç (“links”, baners, botons, etc.) i eines que permeten fer recerques i accedir a diferents llocs web gestionats per un tercer. Ona Mediterrània, ni recomana, ni subministra la informació i els serveis que es puguin allotjar en aquests llocs web, per tant, l’usuari que hi accedeixi ha d’extremar la prudència en la valoració i en la utilització de la informació, els continguts i els serveis que hi hagi en aquests llocs enllaçats. Ona Mediterrània no assumeix cap responsabilitat pels danys i perjudicis que es puguin deure a:

  Exempció de responsabilitats per l’ús del Portal

 •  Tant l’accés al Portal com l’ús no consentit que es pugui fer de la informació que conté és responsabilitat només de l’usuari. Ona Mediterrània no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que es pugui derivar d’aquest accés o ús.Ona Mediterrània no es fa responsable dels errors de seguretat que es puguin produir ni dels danys que es puguin causar al sistema informàtic de l’usuari (“hardware” i “software”), o als fitxers o documents que s’hi emmagatzemin, com a conseqüència de:
  • El funcionament, disponibilitat, accessibilitat o continuïtat dels llocs enllaçats.
  • El manteniment de la informació, els continguts o els serveis existents en els llocs enllaçats.
  • La prestació o transmissió de la informació, els continguts o els serveis existents en aquests llocs.
  • La qualitat, la licitud i fiabilitat dels continguts i serveis existents en els llocs enllaçats.
  • L’incompliment de la llei, la moral i els bons costums com a conseqüència de la difusió, emmagatzematge i posada a disposició dels continguts subministrats per tercers.
  • La  infracció de drets de propietat intel·lectual o industrial, drets a l’honor, intimitat personal, familiar, a la imatge de les persones o comunicació d’informació personal per part de tercers.
  • La realització d’actes de competència deslleial i publicitat il·lícita.
  • Falta de veracitat, exactitud o actualitat d’aquests continguts.

  Ona Mediterrània no serà responsable de l’incompliment de les condicions d’aquest avís legal per part dels usuaris, com tampoc de l’ús dels serveis i continguts accessibles des del Portal. Els danys i perjudicis que pugui causar la suplantació de personalitat d’un tercer efectuada per un usuari en qualsevol comunicació feta a través del portal serà responsabilitat de qui l’hagi efectuat, ja que lOna Mediterrània no controla l’autenticitat dels continguts ni de les informacions subministrades pels usuaris del Portal.

   

  Exempció de responsabilitats per funcionament del lloc web

  Ona Mediterrània no garanteix que no hi pugui haver interrupcions o errors en l’accés al Portal o al seu contingut, ni que aquest sigui actualitzat. Ona Mediterrània farà tot el que calgui per corregir els errors, restablir les comunicacions i actualitzar-ne els continguts, sempre que sigui possible i que les tasques no siguin de difícil execució, tan aviat com tingui notícia dels errors, de les desconnexions o de la falta d’actualització en els continguts.

  Ona Mediterrània en cap cas serà responsable per les avaries, errades en el subministrament o problemes de connexió a la xarxa per part del proveïdor de serveis d’internet que hagi escollit l’usuari.

 • La presència de virus a l’ordinador que utilitzi l’usuari per a la connexió als serveis i continguts del portal.

  Un mal funcionament del navegador o de l’ús de les versions no actualitzades. L’usuari es compromet a utilitzar la pàgina web, els seus continguts i serveis de conformitat amb la llei i amb aquest avís legal. L’usuari s’abstindrà en tot moment d’utilitzar qualsevol de les informacions o serveis amb finalitats il·lícites, prohibides o lesives per als interessos de tercers.

7. Usos prohibits

La utilització no autoritzada de la informació continguda al Portal, la seva revenda, com també la lesió dels drets de propietat intel·lectual donarà lloc a les responsabilitats establertes legalment.

8. Política de protecció de dades

Tota la informació que es rep per part dels usuaris de la web,  ja sigui per consultes de correu electrònic o pel registre com a soci, es  tracta amb la màxima confidencialitat per part d’Ona Mediterrània.

 • 1. Dades del registre com a soci o sòcia. Les dades que se subministren voluntàriament en el formulari de registre s’inclouran en fitxer dels serveis en linia de l’Associació Ona Mediterrània.

  Ona Mediterrània garanteix a l’usuari que s’han pres totes les mesures tècniques i organitzatives per aconseguir la seguretat i la integritat legalment previstes per aquest tipus de fitxers. En cap cas les dades seran cedides o comunicades a altres empreses sense el previ consentiment de l’usuari.

  En qualsevol moment, l’usuari podrà exercir els drets d’accés, d’oposició, de rectificació i cancel·lació que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, enviant una comunicació a Associació Ona Mediterrània, c/ Sant Alonso, 24, Planta 3, 07179 Palma, Iles Balears, Espanya.

  El registre a través d’aquest formulari comporta la comprensió i l’acceptació d’aquesta política de protecció de dades de caràcter personal, com també l’autorització per al tractament de dades personal que s’explicita en aquesta política de protecció de dades.

 • 2. Cookies. No s’utilitzaran “cookies” per a l’adquisició de dades personals identificatives. Les “cookies” només serviran per facilitar l’accessibilitat al lloc web. Aquestes “cookies” únicament recullen informació tècnica per identificar la sessió amb l’objectiu de facilitar l’exploració del lloc web.

  Les “cookies” queden guardades a la memòria cau del navegador, tot i que la informació que contenen no es reutilitza.

  Ona Mediterrània utilitza eines de medició d’audiències que permeten de manera anònima, analitzar el comportament i el perfil dels visitants. En aquest anàlisi, s’utilizen cookies per part de l’empresa que facilita el servei.